Hide Images            Print Print            Close window
Àltalános üzleti feltételek

 
1. A feltételek érvényessége
 
1.1. Szállításaink, szolgáltatásaink és ajánlataink kizárólag jelen Általános Üzleti Feltételek alapján történnek. Így minden jövőbeni üzleti kapcsolatra is érvényesek, akkor is, ha erről nem születik külön megállapodás. Legkésőbb árunk átvételével vagy szolgáltatásunk igénybevételével feltételeink elfogadottnak tekintendők. A megrendelő hivatkozása saját üzleti és beszerzési feltételeire ezennel kizárt.
 
1.2. Jelen Általános Üzleti Feltételektől történő eltérések csak akkor hatályosak, ha azokat írásban engedélyezzük.
 
2. Szerződéskötés
 
2.1. Prospektusokban, hirdetésekben, árlistákban szereplő ajánlatok – különösen az árakra vonatkozóan – nem minősülnek részünkről kötelezettségvállalásnak és az azokban esetlegesen szereplő nyomdai hibákért nem vállalunk felelősséget. Minták, ábrák stb. és a szolgáltatásról szóló valamennyi adat csak akkor kötelező, ha ezt kifejezetten ilyenként jelöljük meg. Egyedi ajánlatokat az ajánlatban feltüntetett határidőig tartunk fenn. Amennyiben az ajánlat határidőt nem tartalmaz, az egyedi ajánlatot 30 naptári napig érvényes. 
 
2.2. Valamennyi megrendelés érvényességéhez írásos visszaigazolásunk szükséges. Amennyiben a megrendelést - annak székhelyünkre (2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A.)  történő beérkezését követő két héten belül – nem utasítjuk el, úgy ez a megrendelés tartalmával egyezően visszaigazolásnak tekintendő. Ettől függetlenül a megrendelőt négy hétig kötelezi a megrendelése.
 
2.3. Kiegészítő megállapodások, módosítások és kiegészítések csak akkor érvényesek, ha azokat írásban visszaigazoljuk.
 
3.  Árak, árváltozások
 
3.1. Feltüntetett áraink nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (áfát), azt a megrendelőnek a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően kell megfizetnie.
 
3.2. Szállítási díjak:
- normál kiszállítás Budapesten és 20 km-es vonzáskörzeten belül: 3.000 Ft + ÁFA
- normál kiszállítás vidékre: 4.000 Ft + ÁFA
- szállítási címenként gyógyszerek esetén 50.000 Ft, diagnosztikumok esetén 20.000 Ft feletti nettó összértékű megrendeléshez szállítási díjat nem számolunk fel.
- STATIM kiszállítás Budapesten és 20 km-es vonzáskörzeten belül a megrendelés összegétől függetlenül: 5.000 Ft + ÁFA
- STATIM kiszállítás vidékre a megrendelés összegétől függetlenül: kilométerenként 140 Ft + ÁFA.
                     
4. Szállítási idő
 
4.1. A szállítási határidőt a visszaigazolás tartalmazza. A raktáron levő árukat statim rendelések esetén 4-6 órán belül, egyéb rendelések esetében 2 munkanapon belül tudjuk kiszállítani.
 
4.2. A szállítás vis maior vagy a szállítást jelentősen megnehezítő vagy ellehetetlenítő események – például utólag fellépő anyagbeszerzési nehézségek, üzemzavar, sztrájk, kizárás, munkaerőhiány, szállítóeszközök hiánya, hatósági rendeletek, stb. – miatti késedelméért nem vállaljuk a felelősséget, akkor sem, ha ilyen esemény a szállítóinknál vagy alvállalkozóinknál következik be, és akkor sem, ha a vonatkozó határidőben kötelező jelleggel állapodtunk meg. Ilyen késedelmek esetén jogunkban áll a szállítás határidejét az akadályozottság időtartamával és méltányos felfutási idővel meghosszabbítani vagy a még nem teljesített része erejéiga szerződéstől részben vagy teljes egészében elállni. Ez akkor is érvényes, ha már késedelemben vagyunk.
 
4.3. Ha az akadályozottság három hónapnál tovább tart, a megrendelő méltányos türelmi idő meghatározását követően jogosult a még nem teljesített rész erejéig a szerződéstől elállni.
 
4.4. Amennyiben késedelembe esünk, a megrendelő a türelmi idő lejártát követően jogosult elállni a szerződéstől.  A türelmi idő nem lehet kevesebb hat hétnél.A türelmi idő azon a napon kezdődik, amikor a megrendelő közli velünk a türelmi idő meghatározának és kitűzésének tényét. 
 
4.6. Részszállításokra valamint megfelelő beszámításokra bármikor jogosultak vagyunk.

5. Kárveszély

A kárveszély a megrendelőre száll át, amint a küldeményt átadták a szállítást végző személynek vagy elküldés céljából raktárunkat elhagyta.
Amennyiben a szállítás önhibánkon kívül lehetetlenné válik, a kárveszély a szállításkészenlét jelentésével a megrendelőre száll át.

6. Szavatosság és vizsgálati kötelezettség
 
6.1. Prospektusokban, árlistákban és egyéb a megrendelő rendelkezésére bocsátott információs anyagban valamint a termékleírásban szereplő adatok semmi esetre sem tekintendők garanciának a szállítás tárgyának minőségét illetően; ilyen jellegű minőséggaranciákról írásban kifejezetten meg kell állapodni.

6.2. A megrendelő esetleges szavatossági jogai ellenére az alábbi rendelkezések szerint köteles jelentéktelen hiányosságokat, hibákat mutató szállítási tárgyat is elfogadni.

6.3. Amennyiben a szállítás tárgya hibás vagy a termékspecifikus futamidőn belül – ha nincs megadva futamidő – a szavatossági idő alatt gyártási vagy anyaghibák miatt meghibásodik, károsodik, úgy saját döntésünk szerint cseréljük a terméket vagy javítjuk a hibát. A szavatossági igények elévülési ideje  a kárveszély átszállásától számított6 hónap, kivéve ha jogszabály eltérően rendelkezik.

6.4. A megrendelőnek a hibákat, hiányosságokat haladéktalanul, de legkésőbb a szállítást követő egy héttel a szállítólevél és – amennyiben lehetséges – egy (a hibát igazoló)minta beküldésével írásban kell jeleznie. Olyan hibákat, amelyek ezen határidőn belül alapos vizsgálattal sem fedezhetők fel, észrevételüket követően haladéktalanul jelezni kell. 
 
6.5. Amennyiben egy garanciaköteles áru hibája hiányossága megszüntetésére  javítás vagy csereszállítás által nem jár sikerrel és ez  a megrendelő számára elfogadhatatlan, úgy a megrendelő élhet az ár megfelelő csökkentés jogával vagy  a megrendelő a hibás szállítási tárgyra vonatkozó szerződéstől elállhat  és  kérheti az ár igazoltan megfizetett részének visszafizetését.
 
6.6. A csereszállítmányokért és utólagos javításokért ugyanolyan mértékben és módon vállalunk garanciát, mint az eredeti szállítmányért.
 
6.7. A termékek rendeltetésszerű használatát illetően legjobb tudásunk szerinti tájékoztatással és tanácsadással állunk a megrendelő rendelkezésére. Ezért azonban csak akkor vállalunk felelősséget, ha erre vonatkozóan külön díjazásban állapodunk meg.
 
6.8. Abban az esetben, ha a megrendelő nem tartja be a termékeink csomagolásán feltüntetett illetve a termékhez mellékelt tárolási és szállítási követelményeket, minden felelősségünk kizárt. Ezen követelmények betartásának bizonyítása a megrendelőt terheli.

7. Kártérítés és a felelősség korlátozása
 
7.1. Kártérítéssel tartozunk,
a) vétkesen okozott testi épséget, életet és egészséget veszélyeztető károkért;
b) a szállított termék vagy nyújtott szolgáltatás egyedi minőségi garanciájának általunk vállalt mértékéig, valamint egyéb általunk vállalt garancia esetében az olyan károkért, amelyek a garancia által teljesítendő kötelezettségünk nemteljesítéséből következően keletkezik
c) azokért a károkért, amelyeket szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozunk vagy szerződéses partnereink okoznak;
d) a teljes szolgáltatás helyett vétkes hibás szállításokért vagy –szolgáltatásokért jelentős kötelességszegés esetén;
e) lényeges szerződéses kötelességek enyhén gondatlan megsértése esetén, azonban a jellemző és előrelátható károkra korlátozva;
f) a mindenkor hatályos gyógyszertörvény, a termékszavatossági törvény és esetleges más kötelező törvényi felelősségi előírások rendelkezései szerint;
g) a szolgáltatás helyett a mellékkötelezettséges vétkes megszegése miatt, ha a szolgáltatás megrendelő számára már nem elfogadható vagy a szállítás vagy szolgáltatás részünkről lehetetlen.

7.2. Amennyiben a7.1. pont a)-g) alpontjaiban rögzített egyik eset sem áll fenn, nem tartozunk kártérítéssel.
 
7.3. A 7.1. és 7.2. pontok valamennyi kártérítési igényre alkalmazandók, a jogi októl függetlenül, különösen szerződéses tárgyalások esetén meg nem engedett cselekedetek és vétkesség miatti felelősségre.

7.4. A megrendelő köteles megfelelő kármegelőző és kárenyhítő intézkedéseket hozni.
 
7.5. Amennyiben a termékkel kapcsolatban a megrendelővel szemben bárki kártérítési igénnyel lép fel vagy a megrendelő kártérítési igényről szerez tudomást, köteles haladéktalanul értesíteni bennünket, és lehetőségeihez képest együttműködni velünk ezen igényekkel szembeni védekezés során.

8. Tulajdonjog fenntartása
 
8.1. A megrendelővel és konszerncégeivel szemben most és a jövőben fennálló valamennyi követelésünk (egyenlegkövetelések is) teljesítéséig, valamint az összes feltételes kötelezettség teljes felszabadításáig, amelyet a megrendelő érdekében vállaltunk, az alábbi biztosítékokat nyújtja nekünk, amelyeket kérésre választásunk szerint felszabadítunk, amennyiben értékük a követelések értékét tartósan 20%-kal túllépi.
 
8.2. Az áru a vételár kiegyenlítéséig a mi tulajdonunk marad. Feldolgozás vagy átalakítás mindig számunkra, mint gyártó történik, azonban számunkra kötelezettségünk nélkül. Amennyiben (társ-)tulajdonunk egyesítés által megszűnik, úgy már most megállapodunk, hogy a megrendelő (társ-)tulajdona az egységes dolgon értékarányosan (számlaérték) átszáll ránk. A megrendelő (társ-)tulajdonunkat ingyenesen őrzi meg. Azt az árut, amelyből nekünk (társ-)tulajdon jár, a továbbiakban fenntartott árunak nevezzük.
 
8.3. A megrendelő jogosult a fenntartott árut szabályos üzleti forgalomban feldolgozni és a tulajdon fenntartásával eladni, ameddig nem esik késedelembe. Elzálogosítások vagy biztosítékátruházások nem megengedettek. A fenntartott árura vonatkozóan a továbbértékesítésből vagy egyéb jogi okból (biztosítás, meg nem engedett cselekedet) keletkező követeléseket a megrendelő előzetesen teljes mértékben átruházza ránk. Meghatalmazzuk a megrendelőt, hogy a ránk átruházott követeléseket a saját nevében, a mi javunkra beszedje. Felszólításunkra a megrendelő közzéteszi az átruházást és megadja számunkra a szükséges tájékoztatást és dokumentumokat.
 
8.4. Harmadik személy fenntartott áruhoz való hozzáférése esetén a megrendelő felhívja a figyelmet tulajdonunkra és haladéktalanul értesít bennünket. A költségeket és károkat a megrendelő viseli.

8.5. A megrendelő szerződésszegő magatartása – különösen fizetési késedelem – esetén, jogunkban áll a fenntartott árut a megrendelő költségén visszavenni. A fenntartott áru általunk történő visszavétele vagy lefoglalása nem jelenti a szerződéstől való elállást.

9. Fizetés
 
9.1. Amennyiben korábbi megállapodásban vagy árajánlatban másképp nem rögzítettük, számláink a számla keltétől számított 30 napon belül fizetendők; e határidő eredménytelen lejárta esetén fenntartjuk magunknak a jogot , hogy késedelmes fizetés esetén késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel. A fizetés napjának az a nap számít, amelyen rendelkezhetünk a pénzzel. A megrendelő másképp szóló rendelkezései ellenére jogunkban áll meghatározni, mely követelésekre számítjuk be a fizetést.
 
9.2. Ha a megrendelő fizetési kötelezettségét nem teljesíti, ill. fizetéseit beszünteti vagy ha a szerződés megkötését követően számunkra más módon felismerhetővé válik, hogy fizetési igényünk a megrendelő hiányzó teljesítőképessége miatt veszélyeztetett, úgy jogunkban áll teljes követelésünket a megrendelővel szemben esedékessé tenni. Ebben az esetben jogunkban áll előrefizetéseket vagy biztosítékokat kérni, valamint méltányos türelmi időt követően a szerződéstől elállni vagy adott esetben kártérítést követelni.
 
9.3. A megrendelő csak akkor jogosult beszámításra vagy visszatartásra, ha ehhez írásban kifejezetten hozzájárultunk, vagy ha az erre vonatkozó keresetet nem vitatjuk és az erre vonatkozó kereseti kérelemnek a bíróság jogerősen helyt adott.
 
10. Szerződés megszüntetése, elállás
 
A megrendelővel fennálló szerződést jogosultak vagyunk megszüntetni vagy a szerződéstől jogosultak vagyunk elállni, amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségének tartósan nem tesz eleget, illetve abban az esetben is, ha a megrendelővel szemben felszámolási- vagy csődeljárás indul.

11. Illetékességi kikötés; alkalmazandó jog; részleges érvénytelenség
 
11.1. A megrendelő és a Biotest Kft. között  esetlegesen felmerülő jogviták rendezését a felek először megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a vitákat nem sikerül békés úton rendezni, akkor a jogvita eldöntésére a felek ezúton kikötik – a jogvita értékétől függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

11.2. Jelen Általános Üzleti feltételekre a magyar jog az irányadó.

11.3. Abban az esetben, ha a jelen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése bármely oka miatt érvénytelen lenne, úgy az nem érinti jelen Általános Üzleti Feltételek egyéb rendelkezéseit. A felek az érvénytelen rendelkezést haladéktalanul kötelesek olyan módon érvényes rendelkezéssel módosítani, amely módosítás a felek eredeti üzleti céljának és Üzleti akaratának leginkább megfelel.